Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Általános szerződési feltételek

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen szerződési feltételek hatálya a GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. és az Utas között létrejött egyedi megrendelésekre/utazási szerződésekre terjed ki.

A GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt, mint utazásközvetítő (Székhely: 9970 Szentgotthárd Felső út 6. Tel.: 06 20 5555 994, 06 20 201 6450, nyilvántartási szám: U-001648., adószám: 25172377-1-18., e-mail cím: info@gotthardtravel.hu , weboldal: www.gotthardtravel.hu) által közvetített utazásokra, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

 

Az ÁSZF valamint az Utazásközvetítő Szerződés és annak mellékletei (pld. árajánlat) együttesen képezik az Utazásközvetítő Szerződés tartalmát, feltételeit, rendelkezéseit. Mindazok a prospektusok, leírások, ismertetők, amelyeket nem a GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. bocsájt az Utas rendelkezésére, illetve az utasok egyedi kérései nem képezik az Utazásközvetítő Szerződés részét és azok a GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt-re nézve kötelezettséget nem keletkeztetnek, azok teljesítéséért az utazásközvetítő nem felelős.

I. Utazásközvetítő Szerződés létrejötte

1. Az Utazásközvetítő Szerződés az Utas részére történő átadásával vagy elektronikus úton való megküldésével (e-mail), az Utazásközvetítő Szerződés utas általi elfogadásával és aláírásával, az aláírt szerződés GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. részére történő visszajuttatásával, valamint a részvételi díj előlegének megfizetésével jön létre.

2. A GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. írásbeli utazási ajánlata, valamint a Megrendelő/Utazásközvetítő Szerződés tartalmazza: az úti célt, az útvonalat, a szálláshely helyét, típusát, főbb jellemzőit, a szálláshely adott ország szerinti komfortfokozatát, az indulás és visszaérkezés időpontját, a szállítás módját, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, a megrendelhető részszolgáltatásokat, a részvételi díj összegét, a külön felszámításra kerülő díjakat (pld. adó, illeték, részszolgáltatások), az ezek változásának lehetőségére vonatkozó felhívást.

II. Részvételi díj / Fizetési feltételek

1. A részvételi díj magában foglalja az utazásközvetítő szerződésben megjelölt, tételesen felsorolt egyes szolgáltatások árait. A GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. tájékoztatja az Utast, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a teljes összegre (részvételi díj, illetékek, felárak, kötelező költségek) 27%-os ÁFA kerül felszámolásra, amennyiben Utazó a részvételi díjról a számlát nem saját nevére kéri kiállítani és az utazást nem végfelhasználóként vásárolja. A részvételi díj végleges megállapítása a szerződés megkötésekor történik. A díj meghatározása nem a napok számától, hanem az igénybe vett szolgáltatásoktól függ. Az indulás és érkezés napja nem mindig jelent teljes napot, a késés és menetrendváltozás miatti időtartam módosulás nem jár árcsökkenéssel illetve kártérítési kötelezettséggel.

2. Az Utas a szolgáltatás megrendelésekor köteles előleget fizetni, a fizetendő előleg a teljes részvételi díj 40%-a. Ettől el lehet térni, ha a földi szolgáltatásokat nyújtó partner, vagy a légitársasággal kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettségeket ró az utazásközvetítőre.

3. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes részvételi díj összegének megfizetését a GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti, kivéve ha a földi szolgáltatásokat nyújtó partner vagy a légitársasággal kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

4. Ha az Utazásközvetítő Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, az Utas a teljes részvételi díjat köteles a megrendelés aláírásával egyidejűleg megfizetni a GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. részére.

5. Ha az Utas a részvételi díj teljes összegét határidőre nem fizeti be, az utazásszervező a szerződéstől elállhat. Az Utas ez esetben köteles az utazásszervező kárát az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni.

6. Az utazásközvetítő szerződésen az Utas által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utast terheli. Amennyiben nem személyesen az Utas, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast, valamint, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az Utast terhelő kötelezettségek és felelősség az Utas javára szerződés kötő harmadik személyt, mint Megrendelőt terhelik, és ő írja alá az utazási szerződést is; a jogok pedig az Utast illetik, illetve a kötelezettségek és a felelősség az Utas első fellépését követően az Utast terhelik. Az Utas a fellépésével az utazásközvetítő szerződést magára nézve kötelezőnek tekinti. A jogosultságokról és kötelezettségekről az Utast a megrendelő köteles tájékoztatni.

7. Az Utas által fizetendő részvételi díj az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül nem emelhető. Az utazás szervezője kizárólag az alábbi költségek emelkedése esetében jogosult az Utazó által az Utazásközvetítő Szerződés alapján fizetendő díjat megemelni: szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségek) illetve deviza forintárfolyamának emelkedése; vagy az Utazásközvetítő Szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (pld. üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) emelkedése esetén. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a módosított szerződésben pontosan meg kell határozni a megváltozott díj számításának módját. Ha az emelés mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utazó az erről kapott értesítéstől számítva 3 napon belül írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a befizetett összeg teljes visszafizetése mellett az utazásszervező általános szerződési feltételiben foglaltak szerint. A GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. a díjemelés indokát az Utazóval a díjemelés közlésével egyidejűleg közli.

III. Engedményezés / Módosítási feltételek

1. Az Utas az Utazási Szerződés szerinti utazásban való részvételi jogát jogosult olyan 3. személy részére engedményezni, aki megfelel az utazásszervező utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Repülőjegyek engedményezésére csak az adott légitársaság által meghatározott feltételek szerint van lehetőség. Az engedményezésről az Utas haladéktalanul köteles az utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

2. Bármely, az Utas által kezdeményezett módosítás (név-, szálloda-, időpont módosítás, stb.) esetén a szolgáltató által meghatározott módosítási díjat kell fizetni. Menetrend szerinti járattal történő utazás esetén bármely repülőjegy módosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges.

IV. Az Utas jogai és kötelezettségei

1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeget megfizetni a GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. útmutatásai alapján, az utazásra vonatkozó információkat, valamint az iroda képviselőjének szóbeli tájékoztatását tudomásul venni.

2. Az Utas köteles a GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. vagy annak képviselője által meghatározott indulási időpontokat és egyéb feltételeket betartani. Ellenkező esetben a feltételek be nem tartásából származó összes következmény az Utast terheli.

3. Amennyiben az Utas lemond az általa kifizetett szolgáltatásról, vagy azt nem veszi igénybe, ezek elmaradásáért kártérítésre nem tarthat igényt.

4. Az Utas által az utazás során 3. személy részére okozott kárért az Utas felel.

5. Az utazás során az Utas köteles maga gondoskodni személyes értékeinek őrzéséről.

6. Az Utas köteles az adott ország beutazási szabályaira vonatkozó mindenkori (útlevél-, vám-, deviza) jogszabályokat betartani. Amennyiben az Utast saját hibájából az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére illetve kártérítésre nem tarthat igényt.

V.A GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. jogai és kötelezettségei

1. A GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. és az utazásszervező fenntartja magának a jogot az utazás módosítására vagy le nem bonyolítására „Vis Major” események esetén.

2. Az Utazásközvetítő Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel. Ha az utazás szervezője a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Az utazásszervező nem kötelezhető a szolgáltatás díjának (részvételi díjnak) leszállítására vagy visszafizetésére, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely résszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

3. Az utazásszervező fenntartja a jogot a szálláshely változtatására azonos kategórián belül.

4. A GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. nem felel az előre nem látható eseményekből eredő problémákért.

5. A GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. felel az utazási szerződés nem teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért kivéve, ha a nem teljesítés illetve hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza.

6. A légitársaságok által történő hibás teljesítésből keletkező károkért a GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. felelősséget nem vállal. Például: járattörlés, járat késés, sztrájk, menetrend módosítás, túlfoglalás, vis major..stb.

7. Az utazásszervező köteles a teljes részvételi díj megfizetése után az utazás igénybevételére jogosító dokumentumokat kiállítani és legkésőbb 5 nappal indulás előtt az Utasnak átadni, amennyiben külsős partner pl. légitársaság szabályzata ennek lehetőséget ad.

VI. Fizetési feltételek

1. Az Utas a szolgáltatás megrendelésekor köteles előleget fizetni, a fizetendő előleg a teljes részvételi díj 40%-a. Ettől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre.

2. A teljes részvételi díj megfizetése az út indulása előtt 30 nappal esedékes. Az Utas tudomásul veszi, hogy a GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. a hátralék megfizetéséről az utas kérésére küld külön írásbeli értesítést. Amennyiben az Utas 30 nappal az indulás előtt a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a szerződés automatikusan megszűnik. Ebben az esetben az utazásszervező lemondási feltételei lépnek életbe.

VII. Lemondási feltételek

1. Az utazásszervező írásban tett nyilatkozattal elállhat az Utazási Szerződéstől legkésőbb 20 nappal az utazás megkezdésének időpontja előtt. Amennyiben az utazásszervező az Utazásközvetítő Szerződésben foglaltakban lényegesen módosítani kíván, az Utas az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, amennyiben ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van.
Ha az utazásszervező helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes a befizetett részvételi díjat köteles haladéktalanul visszafizetni. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező a díjkülönbözetet az Utas részére visszafizetni.

2. Az Utas az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni. Ha az Utas az 1-2.pontban meghatározott okoktól eltérő indokkal áll el a szerződéstől, köteles a utazásszervező részére kártalanítást (bánatpénzt) fizetni, az utazás megkezdése előtti, az utazásszervező általános szerződési feltételeiben rögzítettek szerint:

3. Egyedi utazási csomagok összeállítása esetében a fizetési, lemondási és visszatérítési feltételek a fentiektől eltérhetnek, különös tekintettel a menetrend szerinti légi járattal bonyolított utazások esetén. A menetrend szerinti légi járattal bonyolított utazások esetén az utazási csomag részét képező repülőjegyek és reptéri illetékek csak 100% lemondási díj mellett törölhetőek.

4. Az Utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az Utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha az Utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utazót a szerződés felmondásáról. Az Utazásszervezőnek az Utazó részére való visszatérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül teljesítenie kell.

VIII. Hibás teljesítés

1. Az Utas az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesesítés esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni valamint jegyzőkönyvbe foglaltatni. Amennyiben az Utas nem emel kifogást vagy panaszát nem veteti jegyzőkönyvbe, úgy a hibás teljesítésre a későbbiekben már nem hivatkozhat, ilyen irányú igényt a későbbiekben nem érvényesíthet. A jegyzőkönyvet az esetleges kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles a GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt.-nek eljuttatni. Utólagos reklamációt a GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt.-nek nem áll módjában elfogadni.

2. Az időben benyújtott panaszlevelekre a GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. köteles a 30 napos elbírálási időt követően megválaszolni.

3. Az Utazásközvetítő Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Utazásszervező felel, valamint köteles segítséget nyújtani az Utazó számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül. Ha az utazásszervező a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. A GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. nem kötelezhető a szolgáltatás díjának (részvételi díjnak) leszállítására vagy visszafizetésére, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Az utazásszervező felel az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, vagy ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esetén.

4. A GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. ügyeleti telefonszáma: +36205555994. A GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. nem felel az Utazó által a helyszínen befizetett fakultatív programok hibás teljesítéséért.

5. A GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. tájékoztatja az Utast, hogy a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az Utas és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása az Utazásszervező közreműködésével történik.

IX. Egyéb rendelkezések

1. Az Utazásközvetítő Szerződés aláírásával az Utas hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerződés teljesítése kapcsán az Utazásszervezőnek átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. A GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt., mint adatkezelő tájékoztatja az Utast, hogy a szerződésben megadott saját és Utastársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. tájékoztatja az Utast, hogy
az Utas személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek, adott esetben harmadik országba továbbítja. Az érintett természetes személy jogairól információk a GOTTHÁRD TRAVEL Utazási Ügynökség Bt. honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

2. Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél/személyi igazolvány, lakcímkártya, vízum) és a célországban való tartózkodáshoz kötelezően előírt minimális napi valutaellátmány biztosítása az Utas feladata. Az Utas vállalja továbbá, hogy az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károk miatt az Utas semmilyen igényt nem támaszthat Utazásszervező felé.


 


 

X. Együttműködési kötelezettség

1. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitás kérdéseiket békés úton, megegyezéssel rendezik. Ennek hiányában a Szombathelyi Járásbíróság illetékes.